Reklamačný poriadok

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., zákona č. 634/1992 Zb. a zákona č. 250/2007 o Ochrane spotrebiteľa.

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. , Kragujevská 3931/39, Žilina nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady vecí – tovarov ( ďalej len reklamácia ) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v mieste zakúpenia veci – tovaru, ktorým je predajňa spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o, so sídlom Kragujevská 3931/39, Žilina.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady ( reklamáciu ) vždy postačuje doklad o zakúpení ( pokladničný blok, príp. faktúra ) Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24 – mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

-          spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou,

-          spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

-          použitím výrobku v rozpore s charakterom výrobku,

-          neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,

-          hrubým zaobchádzaním s výrobkom,

-          cudzími látkami vniknutými do výrobku,

-          skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku

-          reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

-          sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou,

-          pre ne bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-          vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym servisom

-          boli nesprávne používané prídané zariadenia iných, ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

-          boli spôsobené nesprávnym zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť § 619 Občianskeho zákonníka.

Z hľadiska životnosti nábytku a nábytkových doplnkov – komponentov je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.

Možné odchýlky v drevodekore fólie pri MDF dvierkach a MDF lištách nie sú považované za vady tovaru, preto takáto reklamácia nie je považovaná ako vada tovaru a neuznáva sa. Kupujúci je s týmto oboznámený už pri objednávaní tovaru, čo potvrdzuje aj svojím podpisom na objednávke. Pri objednávkach odosielaných elektronicky alebo cez internetový obchod www.akces.skwww.hrany.sk kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na predajni spoločnosti a vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.akces.skwww.hrany.sk.

 

Postup pri uplatnení reklamácie

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy  bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený, spotrebiteľ popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole spotrebiteľ uvedie kontaktnú adresu, mail a telefónne číslo, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní. Do tejto sedemdňovej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

K takýmto výrobkom spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o. patria najmä MDF dvierka a hliníkové rámy, prípadne iný druh tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na sklade, pretože sa jedná o špecifický tovar, ktorý je na objednávku.  Zákazník pri objednávaní si tohto tovaru výslovne súhlasí s tým, že prípadná reklamácia nemôže byť vybavená do 3 dní, pretože sa jedná o špecifický tovar a toto pri podpise svojej objednávky berie na vedomie.

Spoločnosť sa týmto zaväzuje, že reklamácia ale nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie .

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

-          na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok ),

-          aké plnenie poskytne predávajúci ( ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar)

-          aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť

-          ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, upatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Reklamáciu vybavuje obsluhujúci personál.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie ( maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne telefonicky a mailom oznámilo, s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

-          po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota ( napr. 2 týždne od doručenia ),

-          v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty ( lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže po 2 mesiacoch ( alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky ) vec predať,

-          v prípade, že sa vec predá ( ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou ), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

-          v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o., nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať

-          poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.§622 Občianskeho zákonníka. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci prevádzky. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

-          na výmenu veci ( predávajúci je povinný vec vymeniť )

-          právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny ( predávajúci je povinný spotrebiteľovi vrátiť zaplatenú kúpnu cenu ).

-          ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ( aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady ) alebo pre väčší počet vád ( v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady ) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

-          výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má spotrebiteľ i v prípade, ak:

-          oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.§ 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Záručná doba je 24 mesiacov. § 620 Občianskeho zákonnika

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia veci – tovaru kupujúcim. § 621 Občianskeho zákonníka.

Reklamácia použitého a vadného tovaru

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke alebo obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Pri objednávke tovaru má firma AKCES SLOVAKIA, s. r. o. právo požadovať zálohu min. 40 % z ceny tovaru.

Kúpnou zmluvou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie kúpna zmluva alebo iná odplatná zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ – spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy.

Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Predávajúci – spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01. apríla 2013 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania. 

 • Telefonické objednávky

  +421 918 492 777

 • Doprava zadarmo

  pre objednávky nad 50€

 • Možnosť vyzdvihnutia

  na kamennej predajni

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Tovar na sklade
  Expedujeme do 24hod.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.