Obchodné podmienky spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o.

        1. Všeobecné ustanovenia:

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi spotrebiteľom podľa ust. §52 ods.4 zák.č.40/1964 Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len kupujúci) a spoločnosťou AKCES SLOVAKIA s. r. o. (ďalej len predávajúci), sídlo: Kragujevská 3931/39, 010 01  Žilina, IČO: 36 442 411, IČ DPH: SK20 22 166 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 17441/L, telefón: 041/5006883, mobil predajňa a informácie k objednávkam: 0918 492 777, e-mail: obchod@akces.sk, eshop@akces.sk , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.akces.sk a www.hrany.sk,

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba podľa ust. § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Nákup v internetovom obchodode www.akces.skwww.hrany.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa súhlasia s obchodnými a reklamačnými podmienkami spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.akces.skwww.hrany.sk.

Tovarom sú všetky produkty príp.služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.akces.sk   a www.hrany.sk. Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka je tovar špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo za takýto tovar vyžiadať finančnú zálohu vo forme predfaktúry. Kupujúci berie na vedomie, že takto objednaný tovar  nie je okamžite dostupný a dostupnosť takéhoto tovaru bude potvrdená elektronicky (mailom) alebo telefonicky pri prijatí objednávky.

      Orgán dozoru

Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79  Žilina 1, tel.č.: 041/7632 130, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

       2.  Uzatváranie kúpnej zmluvy

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu predávajúceho vyplnením objednávky na stránkach, prípadne emailom na adrese: obchod@akces.sk. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajcim na stránky. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke. Podmienkou platnej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie údajov na registračnom, príp. objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať:

·         meno a priezvisko kupujúceho

·         kontakt (telefónne číslo), email a kontaktnú osobu

·         dodaciu adresu a fakturačnú adresu (právnické osoby a podnikatelia) pre doručenie tovaru

·         IČO, DIČ a IČ DPH pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch

·         objednávací kód a presný názov tovaru

·         počet kusov z každej položky tovaru

·         dátum vystavenia objednávky

·         spôsob prepravy a prevzatie tovaru

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravosť a správnosť údajov.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci email s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky a nemá vplyv na vznik zmluvy. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ a prijatím objednávky predávajúcim. Zamestnanci predávajúceho môžu kupujúceho kontaktovať dodatočne (telefonicky alebo mailom) za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. V informatívnom maily nájde tiež kupujúci odkaz na aktuálne obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Kupujúci si po prihlásení do internetového systému môže v sekcii Moje nákupné centrum pozrieť stav a prehľad svojich objednávok.

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať zálohu v dohodnutej výške, obvykle 40 % z ceny tovaru. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že  tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovaru definovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu bez poplatku iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to len v prípade, ak predávajúci ešte neodovzdá tovar dopravcovi na prepravu (doba expedície). Stornovať objednávku môže kupujúci písomne alebo formou mailovej správy. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno a priezvisko, mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim. Vrátenie kúpnej ceny tovaru sa netýka tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému  prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene, sídle, adrese na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, prevziať tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet, o telefónnom čísle predávajúceho a ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok
 3. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o platobných a dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, o poskytnutí formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 5 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár v prílohe týchto obchodných podmienok,
 6. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods.3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, informoval v čl. 5 týchto obchodných podmienok,
 7. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 5 týchto obchodných podmienok,
 8. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v Reklamačnom poriadku,
 9. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 6 týchto obchodných podmienok,
 10. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach
 12. minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok;
 14. funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach,
 16. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada a o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa čl. 2 písm. c) týchto obchodných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa čl. 2  písm. f) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

      3. Platobné podmienky a kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby na prevádzke predávajúceho, t. j. Kragujevská 3931/39, 010 01  Žilina, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru v časti KONTAKT, TrustPay platobnou bránou alebo TrustCard okamžitým bankovým prevodom. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. 

Pri platbe pred prevzatím tovaru kupujúci uhradí tovar až po tom, ako príde mailom potvrdenie objednávky. Ak kupujúci neuhradí objednaný tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri preddavkovej faktúre, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Tovar je uhradený po pripísaní platby na účet predávajúceho. Zároveň obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

Elektronická faktúra môže byť zaslaná mailom na uvedenú adresu kupujúceho alebo bude priložená v zásielke s objednaným tovarom. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.akces.skwww.hrany.sk.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Zvýhodnené (akciové) ceny sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vyčerpania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v informatívnom maily. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcím, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

4. Dodacie podmienky

Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 24 hodín od potvrdenia objednávky a doručený spôsobom zvoleným pri objednávke. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v informatívnom maily. Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste, ktoré je uvedené v informatívnom maily. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku okolností nezavinených dodávateľom (nedodržanie lehoty dodávky od výrobku, zahraničného dodávateľa, oneskorenie, zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný informovať o tom kupujúceho (mailom alebo telefonicky) a dohodnúť náhradnú lehotu dodania tovaru, prípadne alternatívny tovar ako náhradu za objednaný. Ak kupujúci nesúhlasí s alternatívnym tovarom ani náhradnou lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. V prípade, že kupujúci nedodrží lehotu uvedenú v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náhradu za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. Po uplynutí 7 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu.

Váha, rozmery, farby a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v internetovom obchode, katalógoch a prospektoch predávajúceho umiestnené na stránke www.akces.skwww.hrany.sk sú nezáväznými údajmi. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné a môže sa mierne líšiť v zásvislosti od dodávateľa. 

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v informatívnom maily, ktorý bol kupujúcemu zaslaný.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým spojené hradí kupujúci a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve ako aj skladné vo výške 10,- € za každý deň uskladnenia tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade vypredania zásob, ak sa tovar nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti, resp. dohody o ďalšom postupe.

Doručovanie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cena prepravy bude oznámená kupujúcemu po objednávke mailom.

Vlastnícke právo k tovaru dodanému predávajúcom nadobúda kupujúci až úplným a riadnym zaplatením kúpnej ceny tovaru, t. j. vo výške vystavenej na faktúre.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za tovar, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom vydanie tovaru, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci je povinný takýto tovar vydať bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Kupujúci znáša všetky náklady predávajúceho spojené s uplatnením výhrady vlastníctva.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď prepravcovi a vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Reklamácia zo strany predávajúceho bude uznaná len v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Reklamáciu na rozbité sklenené časti je možné uplatniť iba u dopravcu. Predávajúci takto krehký tovar zabezpečí nálepkou – krehký tovar, príp. pozor sklo.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od predávajúceho. Oznámenie vady tovaru je predávajúcim považované  za včasné, pokiaľ je kupujúcim písomne vykonané u zjavných vád do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, a u ostatných vád ihneď po ich zistení. Písomné oznámenie vady tovaru (reklamácia) musí obsahovať okrem označenia vadného tovaru aj pravdivý a riadny popis vady tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a). oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;

b). poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;

c). prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami § 12 zákona č. 108/2000 Z. Z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar predávajúcemu. Predávajúci neprevezme tovar, ktorý bol zaslaný na dobierku! Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy výhradne písomne a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo mailom. Predávajúci prevezme len tovar, ktorý je nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom, dokladom o zakúpení tovaru (návodom a záručným listom ak bol k tovaru priložený).

V súlade s ustanoveniami § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitný požiadaviek zákazníka, tovar, ktorý bol objednaný pre konkrétneho zákazníka (tovar na objednávku), tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, ak sa služba už začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť zníženú v súlade s ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Tovar, ktorý bol objednaný na základe objednávky kupujúceho a nie je bežným skladovým tovarom predávajúceho nie je možné vrátiť. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach do 14 dní, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. 

Kupujúci  potvrdzuje odoslaním objednávky, že predávajúci splnil riadne a včas svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a). tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

b). dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

c). na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.spotrebitelskecentrum.sk/odstupenie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúcej časti týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. §9 ods.3 Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a  ust. § 10 ods. 3 a 5 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu a). hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške, b). náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle týchto obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

c). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

d). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

e). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Ustanovenia čl. 5 týchto obchodných výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.

6. Ochrana osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke www.hrany.sk

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 6 týchto obchodných podmienok na dobu neurčitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl.1 týchto obchodných podmienok;

b). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;

c). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim; d). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci právnickou osobou;

d). že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať a). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b). účel spracúvania osobných údajov,

c). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

c1). identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;

c2). identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;

d). vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e). vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f). doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

f1). poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje; f2). informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

f3). okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; f4). formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

f5). tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;

g). opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h). likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

a). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

b). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa čl.6 týchto obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to výrobným spoločnostiam jednotlivých výrobkov a ich prepravným spoločnostiam.

Kupujúci, ktorým je fyzická osoba je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru, PSČ, telefónne číslo a mailovú adresu. Kupujúci, ktorým je právnická osoba je povinný poskytnúť predávajúcemu obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu. Predávajúci sa zaväzuje, že získané informácie poskytnuté kupujúcim budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Kupujúci svojou registráciou, príp. objednávkou dáva predávajúcemu súhlas v zmysle ust. 11 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Všetky údaje môže kupujúci aktualizovať po prihlásení sa na stránku www.hrany.sk alebo www.akces.sk v časti nákupné centrum/moje údaje.

7. Všeobecné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a to bez výhrad a súhlasí s nimi v celom rozsahu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, povinnosť oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránky www.hrany.sk alebo www.akces.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi bez výhrad.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, vo výnimočných prípadoch telefonicky.

Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajca mimosúdne, prostredníctvom Spotrebiteľského Centra, v zmysle §25 zákon č. 250/2007 Z.z.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.07.2015 a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Formulár na odstúpenie od zmluvy/Data/1400/UserFiles/banner/odstupenie od zmluvy.pdf 

 • Telefonické objednávky

  +421 918 492 777

 • Doprava zadarmo

  pre objednávky nad 50€

 • Možnosť vyzdvihnutia

  na kamennej predajni

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Tovar na sklade
  Expedujeme do 24hod.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.